Hiberno-English

en.wikipedia.org/wiki/Hiberno-English